Šeimos paramos centro programa

Šeimos paramos centro vykdomas „Socialinės reabilitacijos paslaugų bendruomenėje“projektas  įstaigoje užtikrina neįgaliųjų asmenų ir jų šeimos narių socialinę integraciją į visuomenę. Projektas yra tęstinis ir vykdomas nuo 2003m.

Vykdant projektą teikiamos neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo  paslaugos, leidžiančios sutrikusio intelekto asmenims išmokti visuomeninio elgesio taisyklių, komunikacijų, bendravimo ir aplinkos pažinimo.

Teikiamos neįgaliųjų dienos užimtumo, asmeninio asistento ir pagalbos šeimos nariams paslaugos. Socialinis darbas organizuojamas pagal individualius planus, atsižvelgiant į neįgalaus asmens gebėjimus. Dirbant pagal individualius planus lavinamas asmenų savarankiškumas, kasdienio apsitarnavimo ir bendravimo įgūdžiai, organizuojamas darbinis užimtumas bei laisvalaikis.

 Socialinį darbą dirbantys darbuotojai padeda neįgaliems asmenims tvarkyti asmeninius reikalus už įstaigos ribų, gina jų teises ir interesus. Lengvesnės negalios asmenys ruošiami savarankiškam gyvenimui, kad ateityje jie galėtų gyventi savarankiškai ar su minimalia socialinį darbą dirbančių darbuotojų pagalba. Jų įgytas savarankiškumas nuolat palaikomas ir skatinamas. Socializacijos procese vyksta teigiami pokyčiai, ypač kasdienio apsitarnavimo, asmeninės higienos ir savarankiškumo srityse. Organizuojamos savipagalbos ir šeimos paramos grupės tėvams ar globėjams, auginantiems sutrikusios raidos asmenis, savipagalbos grupės neįgaliųjų broliams ir seserims.

Uždaviniai:

  • Organizuoti neįgalių asmenų dienos užimtumą;
  • Savitvarkos, kasdieninės veiklos įgūdžių palaikymas, atkūrimas, ugdymas;
  • Saviraiškos ir kūrybiškumo įgūdžių lavinimas;
  • Mokyti pažinti ir valdyti ligą ar negalią, savarankiškai spręsti problemas;
  • Asmeninio asistento pagalba;
  • Organizuoti savipagalbos ir šeimos paramos grupių veiklą, tėvams ar globėjams, auginantiems sutrikusios raidos asmenis;
  • Organizuoti savipagalbos grupes neįgalių asmenų broliams ir seserims;
  • Palaikyti ryšį su šeimos nariais, mokyti juos bendravimo, valdyti emocijas, spręsti kilusias šeimoje problemas