Apie mus

Viešoji įstaiga „Vilties Akimirka“ (toliau – Įstaiga) yra Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą, veikianti socialinių paslaugų srityje – integruoti į visuomenę proto negalios žmones, išlavinus jų kasdienio apsitarnavimo ir bendravimo įgūdžius tiek, kad jie sudarytų sąlygas vėliau gyventi savarankiškai arba naudotis minimaliomis socialinės sferos darbuotojų paslaugomis.
Įstaiga įsteigta 1999 m. gegužės 27d., rejestras Nr.011660.
Įstaigos kodas 124863190,
PVM mokėtojo kodas LT248631917.
Įstaiga turi visuotinį dalininkų susirinkimą, tarybą ir vienasmenį valdymo organą – Įstaigos vadovą (direktorių).Vadovaudamasi Viešųjų įstaigų įstatymu, įstaiga kasmet per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos sušaukia tarybos susirinkimą, kuriame vadovas tarybos nariams pateikia tvirtinti įstaigos metinę finansinę ataskaitą ir finansinių metų veiklos ataskaitą.
Įstaigos pagrindinis tikslas yra skatinti proto negalės žmonių integracijos į visuomenę procesą, išsiaiškinti klientų poreikius ir patenkinti jų lūkesčius, užtikrinant kokybiškų paslaugų teikimą.
Įstaigoje socialinė veikla yra pagrindinė įstaigos veikla ir yra vykdomos šios programos: dienos socialinės globos, šeimos paramos centro vykdant socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą ir specialaus transporto neįgaliesiems organizavimas.